مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق در مورد ، نمایشنامه، گفتگو، داستان، نمایش، شخصیت

ه وجود آمده است.(زرین کوب، 1388: 21و20) بر اساس سخنان دکتر زرین کوب میتوان دریافت ادبیات رابطهی تنگاتنگی با انسان، جامعه و عنصر اندیشه در کنار دیگر عناصر دارد. در این سایت فقط تکه هایی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع ، نمایشنامه، کشمکش، داستان، نویسنده، نمایش

دیگر جوانب درونی انسانی است.” (القط، 1978: 21و20) شخصیت وجود منحصر به فردی است که از طریق گفتار و عمل، خود را به مخاطب معرفی میکند و شخصیتی حقیقی است، نه به این دلیل که Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه با موضوع ضرر، ، فعل، حق، دادرسی، وقوع

سارت تعریف قانونی ندارد”17 و در ترمینولوژی حقوق فقط معانی کاربردی ضرر را ذکر می‌نمایند.18 و در کتاب تاریخ حقوق ضرر را یک ماهیت حقوقی معرفی و آرا مستفاد از خصوص قوانین اسلامی‌مطلق تجاوز مالی Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

دانلود پایان نامه با موضوع ضرر، ، حقوق، حقوقی، جبران، مسئولیت

که بررسی کردیم، هیچ صاحب نظری وارد قلمرو ضرر در این مقوله نشده است. لذا یکی از خلاء‌های حقوق کنونی، پرداختن به این موضوع و تطابق مفاهیم جدید با تعاریف قدیم بوده است، به بیان Read more…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه در مورد ، سهام، بورس، بهادار، تصمیمگیری، سرمایه

زیر بیان میشود.4- عوامل مالی نسبت به سایر عوامل، دارای اولویت بالاتری در تصمیمگیری خرید سهام عادی میباشد.1-5- قلمرو تحقیق1-5-1- قلمرو موضوعی موضوعات مرتبط با تحقیق حاضر در قلمرو مباحث حسابداری، مدیریت مالی و تصمیمگیری Read more…

By 92, ago