مدار …………………………………………………………………………………………………..52
2-2-18-3-مقیاس های تک بعدی ……………………………………………………………………………………………………..53
2-2-18-4-مدل ( SERVQUAl ) …………………………………………………………………………………………………53
2-3- پیشینه داخلی ………………………………………………………………………………………………………………………….63
2-3-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………………….63

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

2-3-1-1- طراحی و ارائه الگوی اندازه گیری سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………63
2-3-1-2- بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی در عملکرد انجمن اعتبار گردشی زنان ………………………………………..64
2-3-1- 3-تاثیر عملکرد سازمان های بخش دولتی بر سرمایه اجتماعی …………………………………………………….64
2-4 -پیشینه خارجی ………………………………………………………………………………………………………………………..65
2-4-1-مطالعه رابرت پاتنام درباره نقش سرمایه اجتماعی در عملکرد شوراهای منطقه ایتالیا …………………………65
فهرست مطالب

عنوان صفحه
2-4-2- پژوهش توماس کوساک ……………………………………………………………………………………………………….67
2-4-3- تحقیق تام رایس و الکساندر سامبرگ ………………………………………………………………………………………68
2-4-4- تحقیقات NSW در استرالیا ………………………………………………………………………………………………….69
2-4-5- تحقیقات سرمایه اجتماعی در انگلستان ……………………………………………………………………………………72
2-4-6- تحقیق دیگری در مورد فقر و محرومیت اجتماعی هزار ساله انگلستان …………………………………………..72
2-5- خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………….73
فصل سوم روش شناسایی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………..74
3-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….75
3-2- سوالات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..75
3-3-چگونگی تدوین فرضیه‌ ها ………………………………………………………………………………………………………….75
3-4- روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………………..76
3-5- جامعه آماری، چگونگی نمونه‌گیری و نمونه …………………………………………………………………………………77
-1-5-3جامعه آماری ………………………………………………………………………………………………………………………..77
3-5-2-چگونگی نمونه گیری …………………………………………………………………………………………………………….77
3-5-3-حجم نمونه ………………………………………………………………………………………………………………………….77
3-5-4- روایی و پایایی داده های آماری ……………………………………………………………………………………………..78
3-5-5- تعیین پایایی (قابلیت اعتماد) داده های آماری …………………………………………………………………………..78
3-5-6- تعیین روایی (اعتبار) داده های آماری ……………………………………………………………………………………..78
3-6- داده های مورد نیاز، متغیرهای تحقیق و روش محاسبه آنها ……………………………………………………………. 79
3-7- طرح آزمون آماری فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………80
3-8- خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………………………… 81
فصل چهارم تجزیه وتحلیل داده ها وآزمون فرضیه ها …………………………………………………………………………….82
4-1-مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..83
4-2-بررسی روایی و پایایی پرسشنامه …………………………………………………………………………………………………83
4-2-1- نتایج بررسی روایی……………………………………………………………………………………………………………….83
4-2-2-نتایج بررسی پایایی ……………………………………………………………………………………………………………….87
4-3-آمار توصیفی داده ها و متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………….87

فهرست مطالب
عنوان صفحه
4-3-1-سیمای آزمودنی‌ها………………………………………………………………………………………………………………….87
4-3-1-1-جنسیت پاسخ‌دهندگان ……………………………………………………………………………………………………….87
4-4-مؤسسه آموزش عالی …………………………………………………………………………………………………………………88
4-4-1-مقطع تدریس/ تحصیل پاسخ‌دهندگان ……………………………………………………………………………………….88
4-4-2-گروه تحصیلی پاسخ‌دهندگان …………………………………………………………………………………………………..89
4-4-3-همبستگی بین متغیرها …………………………………………………………………………………………………………….90
4-5-آمار