تنباطی …………………………………………………………………………………………………………………………..90
4-5-1-مدل ساختاری تحقیق …………………………………………………………………………………………………………..90
4-5-2-تحلیل مدل ساختاری ……………………………………………………………………………………………………………91
4-5-3-آزمون فرضیه‌های تحقیق :………………………………………………………………………………………………………93
4-6-خلاصه فصل…………………………………………………………………………………………………………………………….95
5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………….97
5-2-یافته ها تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….97
5-2-1تفسیر نتایج حاصل از اطلاعات دموگرافیک نمونه پژوهش …………………………………………………………….97
5-2-2 فرضیه های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..97
5-2-2-1- فرضیه اصلی ………………………………………………………………………………………………………………….97
5-2-2-2-فرضیه های فرعی ……………………………………………………………………………………………………………..98
5-3- بحث در مورد یافته ها و مقایسه نتایج با مبانی نظری و نتایج تحقیقات پیشین …………………………………….99
5-4-محدودیتهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………100
.
5-5 -کاربردهای نتایج و استفاده کنندگان از آنها …………………………………………………………………………………101
5-6 -پیشنهادهایی برای انجام تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………….102
الف) منابع فارسی …………………………………………………………………………………………………………………………104
ب)منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………..107
پیوست ها …………………………………………………………………………………………………………………………………….110
الف )پرسشنامه سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………………….111
ب) پرسشنامه کیفیت خدمات آموزشی ……………………………………………………………………………………………….114
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده به زبان انگلیسی ……………………………………………………………………………………………………………………117
عنوان به زبان انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………….118

فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- تعاریف سرمایه اجتماعی و سطوح تحلیل …………………………………………………………………………..22
جدول 2-2-میزان اعتماد در میان مردم …………………………………………………………………………………………………40
جدول 2-3-میزان اعتماد به گروهها واصناف ………………………………………………………………………………………..42
جدول 2-4- میزان رواج های سرمایه اجتماعی درایران (1379) ………………………………………………………………43
جدول 2-5- میزان رواج های سرمایه اجتماعی درایران (1382 ) ……………………………………………………………..44
جدول 2-6- تفاوت های عمده سیستم های سنتی ومدرن ارزیابی عملکرد …………………………………………………50
جدول 4-1-نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرحله اول برای گویه‌های پرسشنامه ………………………………………………85
جدول 4-2- نتایج تحلیل عاملی تأییدی مرحله دوم برای ابعاد متغیرها ………………………………………………………86
جدول 4-3- شاخص‌های برازش مدل‌های تأییدی مرحله اول و دوم …………………………………………………………86
جدول 4-4- ضریب آلفای کرونباخ برای متغیرهای تحقیق و مؤلفه‌های آنها ……………………………………………….86
جدول 4-5-جنسیت پاسخ‌دهندگان ……………………………………………………………………………………………………..87
جدول 4-6- نسبت پاسخ‌دهندگان ……………………………………………………………………………………………………….88
جدول 4-7- مقطع پاسخ‌دهندگان ………………………………………………………………………………………………………..89
جدول 4-8-گروه تحصیلی پاسخ‌دهندگان …………………………………………………………………………………………….89
جدول 4-9- تحلیل همبستگی بین متغیرهای تحقیق ………………………………………………………………………………..90
جدول 4-10- شاخص‌های برازش مدل ساختاری تحقیق ………………………………………………………………………..92
جدول 4-11- خلاصه نتایج آزمون فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………..93
جدول 4-12- خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………….94
جدول 4-13- خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………..94
جدول 4-14- خلاصه نتایج آزمون فرضیه فرعی سوم ……………………………………………………………………………..95
جدول4-15- خلاصه نتایج آزمون فرضیات تحقیق ………………………………………………………………………………….95

فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار 2-1-ویژگیهای سرمایه اجتماعی ……………………………………………………………………………………………….24
نمودار2-2-تلفیق رویکردهای مختلف سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………….29
نمودار2-3-ابعاد ومولفه های سرمایه اجتماع