……………………………………………………………………………..24
2-2-12-1-اعتماد ………………………………………………………………………………………………………………………….25
2-2-13-هنجارهای معامله متقابل ……………………………………………………………………………………………………….25
2-2-13-1-شبکه های اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………25
2-2- 14-روش های اندازه گیری سرمایه اجتماعی ………………………………………………………………………………..26
2-2-14-1- تلفیق رویکرد های مختلف و ارائه الگوی نوین …………………………………………………………………..28
2-2-14-2-بعد اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-14-3-اعتماد ………………………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-14-5-روابط متقابل ………………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-14-6-مشارکت ……………………………………………………………………………………………………………………….31
2-2-15-آگاهی عمومی اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………….32
2-2-15-1- اخلاقیات ……………………………………………………………………………………………………………………..32
2-2-15- 2-مسئولیت اجتماعی ………………………………………………………………………………………………………….33
2-2-15-3-بعد فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………………..33
2-2-15-4-مقررات رفتاری ………………………………………………………………………………………………………………33
2-2-15-5- نرم ها و هنجارها ……………………………………………………………………………………………………………34
2-2-15-6- ارزش ها ………………………………………………………………………………………………………………………34
2-2-15-7- دین و ایدئولوژی …………………………………………………………………………………………………………..35
2-2-15-8- نمادها ………………………………………………………………………………………………………………………….35
2-2-15-9- مثل ها و استعاره ها ………………………………………………………………………………………………………..36
2-2-15- 10-جو و فضا …………………………………………………………………………………………………………………..36
2-2-15-11-بعد سیاسی …………………………………………………………………………………………………………………..37
2-2-15-12-امنیت ………………………………………………………………………………………………………………………….37
2-2-15-13- نهادهای عمومی و مدنی ………………………………………………………………………………………………..37
2-2-15-14-انتخابات ………………………………………………………………………………………………………………………38
2-2-15-15- قانون مداری ……………………………………………………………………………………………………………….38
فهرست مطالب
عنوان صفحه
2-2-15-16-روزنامه و رسانه ها ………………………………………………………………………………………………………..38
2-2-15-17-بعد اقتصادی ……………………………………………………………………………………………………………….39
2-2-15-17-1-ارزش روز شرکت …………………………………………………………………………………………………….39
2-2-15-17-2-میزان هزینه ها …………………………………………………………………………………………………………..39
2-2-16-وضعیت سرمایه اجتماعی در ایران … ……………………………………………………………………………………..40
2-2-16-1-اعتماد ……………………………………………………………………………………………………………………………40
2-2-16-2-صداقت ………………………………………………………………………………………………………………………..43
2-2-17-دیدگاه های مطرح در سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………..45
2-2-17-1-دیدگاه اجتماع گرایی ……………………………………………………………………………………………………….45
2-2-17-2-دیدگاه شبکه …………………………………………………………………………………………………………………46
2-2-17-3- دیدگاه همیاری ………………………………………………………………………………………………………………47
2-2-17-4- سطح سرمایه اجتماعی …………………………………………………………………………………………………..47
2-2-17-4-1-سطح ملی …………………………………………………………………………………………………………………47
2-2-17-4-2-سطح سازمانی ……………………………………………………………………………………………………………48
2-2-17-4- 3-سطح فردی ……………………………………………………………………………………………………………….48
2-2-17-4-4- سطح گروهی ……………………………………………………………………………………………………………48
2-2-17- 4-5-سطح اجتماعی …………………………………………………………………………………………………………..48
2-2-18-کیفیت خدمات …………………………………………………………………………………………………………………..49
2-2-18-1- روشهای حادثه مدار ……………………………………………………………………………………………………….52
2-2-18-2- روش های ویژگی