برای پیدا کردن مطلب مورد نظر کلمه کلیدی خود را وارد نمایید

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

پایان نامه در مورد ، سهام، بورس، بهادار، تصمیمگیری، سرمایه

زیر بیان میشود.4- عوامل مالی نسبت به سایر عوامل، دارای اولویت بالاتری در تصمیمگیری خرید سهام عادی میباشد.1-5- قلمرو تحقیق1-5-1- قلمرو موضوعی موضوعات مرتبط با تحقیق حاضر در قلمرو مباحث حسابداری، مدیریت مالی و تصمیمگیری Read more…

مقالات و پایان نامه ها

دانلود مقاله با موضوع ، سهام، بورس، بهادار، سرمایه، تصمیمگیری

شناسایی این عوامل به رتبهبندی آنها از نظر اهمیت اقدام میکنیم. 1-5-2- قلمرو مکانی جامعه آماری پژوهش را کلیه سهامداران بورس اوراق بهادار تهران که در دوره یک ماهه پژوهش به سالن بورس مراجعه مینمایند Read more…